Di qiu zui hou de ye wan

A man went back to Guizhou, found the tracks of a mysterious woman. He recalls the summer he spent with her twenty years ago.